Search
About us
Research Centers
Key Laboratories
Research
Faculty
Recent Publications
International Cooperation
News
Resources
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Links
 
  Location: Home >> Education & Training >> General Information
Supervisors for Master's and Doctoral Students(In alphabetical order)

Genetics
Field of Plant Research
Aimin Zhang
Baoge Zhu
Chengcai Chu
Chuanyou Li
Daowen Wang
Dingzhong Tang
Hongqing Ling
Jianru Zuo
Jiayang Li
Jinsong Zhang
Junming Li
Min Liu
Mingsheng Chen
Qi Xie
Qianhua Shen
Wenxue Di
Xia Li
Xiangdong Fu
Xiangqi Zhang
Xiaofeng Cao
Yihua Zhou
Yiping Tong
Yunhai Li
Zanmin Hu
Zhen Zhu
Zhensheng Li
Zhukuan Cheng
Field of Human & Animal Research
Li Wang
Runlin Ma

 

Developmental Biology
Field of Plant Research
Fan Chen
Yongbiao Xue
Field of Human & Animal Research
Chaohui Wang
Jian Zhang
Liangbiao Chen
Mei Ding
Xun Huang
Yongqing Zhang


Cell Biology
Field of Plant Research
Weicai Yang
Field of Human & Animal Research
Chonglin Yang
Fangzhen Sun
Jiajia Liu
Jianwu Dai
Shilai Bao
Wei Li
Zhiheng Xu

 

Bioinformatics
Field of Molecular Biology Research
Jingdong Han
Xiujie Wang

 

Ecology
Center for Agricultural Resources Research

Chunsheng Hu
Jintong Liu
Junming Li
Mengyu Liu
Tiaoguo An
Wanjun Zhang
Xia Li
Xiaojing Liu
Xiying Zhang
Yanjun Shen
Yonghui Yang