Search
About us
Research Centers
Key Laboratories
Research
Faculty
Recent Publications
International Cooperation
News
Resources
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Links
 
  Location: Home >> Education & Training >> Scholarships
List of scholarships

1. ZhuLiYueHua Scholarship of the Chinese Academy of Sciences

 

2008          Xiaofeng Cao

 

 

2.Best Supervisors  

 

2004 Jiayang Li

2005 Yongbiao Xue

2007 Weicai Yang

 

3. Outstanding Graduates

 

2007   Meina Li  Peijin Jiang  Li Jiang

2008  Bin Liu  Cheng Sun  Hang Lin   Kai Xia

2009   Lifang Niu Xia Wang  Chunyan Li Caifu Jiang 

 

 

4. “Zhensheng Scholarship”

 

2008   

     

First Prize Jing Wang      

Kai Xia       

Second Prize   Yaqin Fang     

Jinye Mou      

Liwei Shao      

Hongfeng Zhou